admin 发表于 2019-1-29 20:20:16

2018年5月名城长沙网综合报道

2018-05-04 长沙2018“五一”假期部分文化活动综合报道
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MjcxNTQyOA==&mid=2649723116&idx=1&sn=5b35fd178e8677e5de49785925a4dc02&chksm=87012d27b076a431bb12706359007f4c55977a00a56d5d1b53d833fd99a4f421ebe321f3c522&token=1182831149&lang=zh_CN#rd

2018-05-07 来信 | 长沙蔡锷塑像指挥刀折弯
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MjcxNTQyOA==&mid=2649723123&idx=1&sn=bf36c535ad5c1a6578ce6a2af53b0458&chksm=87012d38b076a42e90d9438350b2e66ab543ee5f25cbacbc15a1492bc8e0ea5067fb720b5c33&token=1182831149&lang=zh_CN#rd

2018-05-08 长沙蔡锷塑像与西园北里历史步道的游客反馈
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MjcxNTQyOA==&mid=2649723133&idx=1&sn=d3b933818f24ebb7e2aa9671f7cb9810&chksm=87012d36b076a4207dd16d0ea0d5d1404083f40698557e2e9ea500dfa27fa3ef5c8d2ca73e88&token=1182831149&lang=zh_CN#rd

2018-05-09 媒体调查长沙蔡锷塑像修复
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MjcxNTQyOA==&mid=2649723142&idx=1&sn=1b379f9b3ec3af777e8e7a7172ca4625&chksm=87012ccdb076a5db219f2a4d5498e9d16da3a354f43eb555e27a6c4a33f2dc0c8c6027ac8fac&token=1182831149&lang=zh_CN#rd

2018-05-10 长沙历史老街的新生之路
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MjcxNTQyOA==&mid=2649723146&idx=1&sn=35b046e8612641612365ac31106d63d2&chksm=87012cc1b076a5d7a66ea7bfd7f5d00ae50ae6e81c8ea16b0524043648b6dfc77bc6cd06e36c&token=1182831149&lang=zh_CN#rd

2018-05-11 预告 | 对话刘三爹:“长沙,对不起”
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MjcxNTQyOA==&mid=2649723156&idx=1&sn=c7be10e417f8e4868fa42c39fac51d75&chksm=87012cdfb076a5c91aa0a3ac9e7e8e2deb23291c1fff591cad42496f2c5b35302c1ed1401573&token=1182831149&lang=zh_CN#rd

2018-05-14 吆喝声中的老长沙
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MjcxNTQyOA==&mid=2649723160&idx=1&sn=8dc94df513d73bff044de80207adc33f&chksm=87012cd3b076a5c514a8debca27b9197256bc988d9b645566cb23190a968e7d3f0be6735ecd8&token=1182831149&lang=zh_CN#rd

2018-05-15 长沙铜官窑博物馆开馆
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MjcxNTQyOA==&mid=2649723165&idx=1&sn=d2ac413b745a8066575a7c98e021945a&chksm=87012cd6b076a5c011fbef9024ca3f8e3ebefadfd7b0b9ed3d9c333150ba56c0c6876838b212&token=1182831149&lang=zh_CN#rd

2018-05-16 历史步道串起老长沙记忆
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MjcxNTQyOA==&mid=2649723170&idx=1&sn=cb3032262f17896dd610dca2a1440fb2&chksm=87012ce9b076a5ff0a274a8bd4c7732c71008f5500409633ca8b9a94421bd93633733018fa34&token=1182831149&lang=zh_CN#rd

2018-05-17 乡庐对话刘叔华:长沙历史建筑保护的得与失
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MjcxNTQyOA==&mid=2649723176&idx=1&sn=8d37e9c2112a00786b67f357af549302&chksm=87012ce3b076a5f54df234874abc8b59625739a84c6c61290f60c1a12ae6a1593a13575ed09d&token=1182831149&lang=zh_CN#rd

2018-05-18 长沙博物馆庆祝5·18国际博物馆日系列活动今日启动
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MjcxNTQyOA==&mid=2649723235&idx=1&sn=37128d7275ce7bfec373f9db211fed2e&chksm=87012ca8b076a5be3a081fd047841113a9ff0c606418761867d351f047d9e81736f67918fe69&token=1182831149&lang=zh_CN#rd

2018-05-19 遗迹 | 走访长沙天符庙
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MjcxNTQyOA==&mid=2649723257&idx=1&sn=5981b2feb3797a0ea0b74b0f1a40708e&chksm=87012cb2b076a5a4927e4f87dbd0378139b073ff8e7844ecf8b78f37ce4b5ffe8bd4b23d7231&token=1182831149&lang=zh_CN#rd

2018-05-21 历史建筑,留下老长沙的根
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MjcxNTQyOA==&mid=2649723261&idx=1&sn=dd9189b96080b625c43e5116f69497d7&chksm=87012cb6b076a5a0873e4a30bbfb322c654659025cb8bbcd1094a81c4b0645c5ce067be69aa7&token=1182831149&lang=zh_CN#rd

2018-05-22 湖湘文化 | 时务学堂的历史定位
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MjcxNTQyOA==&mid=2649723266&idx=1&sn=75e4f8c12811cbc075e5b3a134be1c02&chksm=87012c49b076a55fe8fdeddad0072821699b9a5286f59abadef396803ccaa958cac86f3a1be6&token=1182831149&lang=zh_CN#rd

2018-05-23 长沙隆重召开纪念刘崐诞辰210周年学术研讨会
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MjcxNTQyOA==&mid=2649723288&idx=1&sn=b07037de6c2200bf3fc5ba0858d325b8&chksm=87012c53b076a545bc859c0e6710725ee743a20848f7cf6095910b5c2651435199632a4d6979&token=1182831149&lang=zh_CN#rd

2018-05-24 周秋光:弘扬湖湘精神 推进建设富饶美丽幸福新湖南
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MjcxNTQyOA==&mid=2649723294&idx=1&sn=2817c729d8b4048e8cbc27df3127cd79&chksm=87012c55b076a5436a3b019c2241635a8a308fcbd1a828ee906174ddfc7fdda65a79709c5d36&token=1182831149&lang=zh_CN#rd

2018-05-25 遗存 | 再访长沙天符宫
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MjcxNTQyOA==&mid=2649723354&idx=1&sn=8cc6c00c0219b64075e3a2d3db5a36e1&chksm=87012c11b076a5074b1edd849eea9906d171424bd369169e31ce513db8d842d23c5dd417baa9&token=1182831149&lang=zh_CN#rd

2018-05-28 长沙二里半师大老校门
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MjcxNTQyOA==&mid=2649723364&idx=1&sn=20ff5c7f0e2c06640a91071f4158ee67&chksm=87012c2fb076a539ecd40585fdc3ad8c7a964793a6c532755c024d7cbfffb65fe9bfb7f3cfcd&token=1182831149&lang=zh_CN#rd

2018-05-29 长沙市非遗展示馆征集展品
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MjcxNTQyOA==&mid=2649723368&idx=1&sn=b4b4b0e4473c4c60e9b052dad2fbe454&chksm=87012c23b076a535ec87e64b87dbb6206bae4dffd38bc3036307eab37fdc718d5593e019ec58&token=1182831149&lang=zh_CN#rd

2018-05-30 地名 | 湘潭十八总
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MjcxNTQyOA==&mid=2649723375&idx=1&sn=9566fb1edc88a6e3caaae494ce3f02a7&chksm=87012c24b076a532a9aa5a0c377f77e525793f1fa271328e0be61cbc86bebc929325e061a334&token=1182831149&lang=zh_CN#rd

2018-05-31 名城长沙网完成《长沙百科全书》整理
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MjcxNTQyOA==&mid=2649723380&idx=1&sn=c09915b048ec811863db5e98917d4c3b&chksm=87012c3fb076a5299abfda6a5100219022295b7f9436f1edb0944ab2d706be70be6fe8353544&token=1182831149&lang=zh_CN#rd
页: [1]
查看完整版本: 2018年5月名城长沙网综合报道