admin 发表于 2017-10-25 21:03:16

2017年10月名城长沙网原创报道

2017-10-07 时务学堂创办120周年纪念活动主办方首次筹备会召开
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MjcxNTQyOA==&mid=2649721622&idx=1&sn=27c8d3c12c6b974ef2fe11bc49ca9d2c&chksm=870136ddb076bfcb496a213f09363f6f89c44591b15646ab43502c05a6e8102946208010da07#rd

2017-10-14 同去看长沙博物馆镇馆之宝
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MjcxNTQyOA==&mid=2649721651&idx=1&sn=ec14848ca899cd07a963953f2e081236&chksm=870136f8b076bfee0d8b6472fc78a799a5e949c4508d21f9903ca08df3bb029b20f385248aa0#rd

2017-10-15 “续写黑门楼”展在长沙图书馆开幕
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MjcxNTQyOA==&mid=2649721673&idx=1&sn=af61146f4b21c8e5298339f780fc5abc&chksm=87013682b076bf94369838499d9d881a205b2a118f9b9ceb329879aae2d834140d5788d914d3#rd

2017-10-20 柳肃:营建的文明—中国传统文化与传统建筑
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MjcxNTQyOA==&mid=2649721704&idx=1&sn=fd1f231df8d28841f91abe705941c425&chksm=870136a3b076bfb515a23f42169a37bb9595328f62d96ff13d9fc46f6b083a54385c318c5f58#rd

2017-10-24 老长沙历史文化沙龙
(上)https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MjcxNTQyOA==&mid=2649721728&idx=1&sn=5fffe8f7464b193cc1fb90732f662402&chksm=8701364bb076bf5db9d31ba7c76f0bfc4794daff42894c0bd086dedb8b8eb12d06e6fd5a06fb#rd
(下)https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MjcxNTQyOA==&mid=2649721728&idx=2&sn=05d5339970a8cc0b6f2c2c585a046e3f&chksm=8701364bb076bf5d91ec36f89ef4536a0de10b34116852767857af88c8d29822cc14748abcd7#rd

2017-10-27 长沙博物馆“妇好墓出土文物特展”今日开幕
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MjcxNTQyOA==&mid=2649721780&idx=1&sn=458d3b9424bda7669b475a21ec722407&chksm=8701367fb076bf693724307b264befd5286d0228ec5ca42801c3cbd5b04d750e490326c71c6c#rd

2017-10-31 原址重建的长沙市青少年宫试运营
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MjcxNTQyOA==&mid=2649721820&idx=1&sn=a3e7ce4691b993c2902f6c72c423dcf9&chksm=87013617b076bf01023294cd506f2aaba5165b1e240a99cd47bc61f27a747fb39d8522736f42#rd
页: [1]
查看完整版本: 2017年10月名城长沙网原创报道